top of page

Kopsoarch, gevestigd aan Drijfanker 43 Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens Kopsoarch:

www.kopsoarch.nl 

Drijfanker 43

1319 DC  ALMERE

 

+31629272070

 

kopsoarch@gmail.com

 

Petra Walinga is de Functionaris Gegevensbescherming van Kopsoarch. 
Zij is te bereiken via kopsoarch@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kopsoarch verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 • Factuurgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Kopsoarch verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid, diagnose informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kopsoarch verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om diensten bij u af te leveren, ter ondersteuning van de werkzaamheden van de begeleiding en coaching

 • Het afhandelen van uw betaling

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kopsoarch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kopsoarch) tussen zit. 

 

Kopsoarch gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 • Apple Macbook Pro

  • Apple MacOS

  • Microsoft Office

 • Apple Time Capsule

 • Synology DS211j

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kopsoarch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens                  7 jaar na beëindigen behandelplan - Nazorg cliënten

Behandelplan op naam          7 jaar na beëindigen behandelplan - Nazorg cliënten 

Factuurgegevens                    7 jaar na laatste factuur - Wettelijke verplichting

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kopsoarch verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is, en in overleg, voor de uitvoering van onze overeenkomst met de cliënt /curator of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kopsoarch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kopsoarch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kopsoarch@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Kopsoarch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Kopsoarch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via kopsoarch@gmail.com. Kopsoarch heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • Password protected laptop

 • Remote wipe functie zodat verloren of gestolen laptop gewist wordt zodra hij aangezet wordt (Apple functionaliteit)

bottom of page